Ochrona danych osobowych (RODO)


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych z siedzibą w Radomiu pod adresem: ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod numerem telefonu 48 381 50 60 w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych lub pod adresem email: iod@pzdp.radom.pl

3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu przetwarza dane osobowe w następujących celach:

3.1 w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia );

3.2 w przypadku realizacji zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

3.3 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w związku z  prowadzeniem działalności jako  jednostki organizacyjnej Powiatu Radomskiego i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

3.4 dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

3.5 wewnętrznych celów administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

3.6 zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w celu realizacji obowiązku nałożonego przez Art. 20 ust. 15 Ustawy o Drogach Publicznych z dnia 30.10.2018 r. w szczególności poprzez prowadzenie pomiarów ruchu pieszego za pomocą monitoringu wizyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e));

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) Starostwo Powiatowe w Radomiu;

b) podmioty organizacyjne Starostwa Powiatowego w Radomiu;

c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych na podstawie zawartej z PZDP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w związku z prowadzeniem działalności, jako  jednostki organizacyjnej Powiatu Radomskiego i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PZDP;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywania spraw oraz zawierania i realizacji umów. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z PZDP.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, Zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r., powołał Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych – IOD:

Tomasz Ziętkowski

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, pok. nr 104 

tel. 48 365-30-45 (wew. 231)

e-mail: iod@pzdp.radom.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 39 RODO należy m.in.:

  1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35.
  4. Współpraca z organem nadzorczym.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  06‑06‑2018 12:16:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  06‑06‑2018 12:16:52
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2019 09:55:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie