Informacja publiczna


Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w w/w ustawie.

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, następuje poprzez ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu oraz wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, w szczególności na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Obowiązujące przepisy nie określają wymogów formalnych wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Zgodnie z ustawą, prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z uwzględnieniem ograniczeń:

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Natomiast we wniosku o udostępnianie informacji przetworzonej należy wskazać interes publiczny, w jakim udostępnienie informacji z danego zakresu jest szczególnie istotne.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać w siedzibie jednostki, w pok. 104 lub przesyłać na adres: PZDP w Radomiu, ul. Graniczna 24 albo droga elektroniczną: pzdp@tlen.pl 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, na którą służy wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie, jednak jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ustawy).

Wzór przykładowego wniosku do pobrania.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

27‑05‑2016 08:26:50
Dokumenty:
Plik pdf wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
27‑05‑2016 08:27:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o ponowne udostępnienie informacji publicznej .pdf
17‑10‑2016 11:15:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
814KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  27‑05‑2016 08:11:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  27‑05‑2016 08:11:20
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2018 12:21:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie