Zespół Utrzymania i Ochrony Dróg


Zespół Utrzymania i Ochrony Dróg

pok. nr: 110 i 101

Kierownik Zespołu - mgr inż. Hanna Kmiecik

tel. 48- 38-15-063, 48-36-55-801 wew. 234

e-mail: utrzymanie@pzdp.radom.pl

Do zadań Zespołu Utrzymania i Ochrony Dróg należy w szczególności:

 1. ochrona pasa drogowego;
 2. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych;
 3. koordynacja i kontrola prawidłowego prowadzenia robót realizowanych na podstawie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 4. koordynacja robót w pasie drogowym;
 5. koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 6. ustalanie warunków technicznych, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą;
 7. wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 8. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 9. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 10. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 11. zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych i naliczanie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;
 12. opiniowanie projektów organizacji ruchu;
 13. opiniowanie przebiegu dróg oraz zaliczania ich do odpowiedniej kategorii;
 14. uzgadnianie obszaru wykorzystania pasa drogowego w związku z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
 15. opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 16. przygotowywanie informacji o potrzebie wykonania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 17. przekazywanie informacji do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o wydanych decyzjach w zakresie infrastruktury technicznej;
 18. realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego;
 19. dokonywanie i analiza okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 20. współpraca z Policją i innymi organami w sprawach organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych;
 21. uzgadnianie aktów prawa miejscowego oraz zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasów dróg powiatowych;
 22. uzgadnianie lokalizacji i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, oraz ustalanie lokalizacji wiat przystankowych;
 23. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
Informacja wytworzona przez:
Robert Bębenek
email: r.bebenek@pzdp.radom.pl
, w dniu:  22‑09‑2016 08:51:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 08:51:55
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2020 12:18:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie