Zespół Utrzymania i Ochrony Dróg


Zespół Utrzymania i Ochrony Dróg

pok. Nr 110 i 101

Kierownik Zespołu - mgr inż. Hanna Kmiecik

tel. 48- 38-15-063, 48-36-55-801 wew. 234

e-mail: utrzymanie@pzdp.radom.pl

 

Do zadań Zespołu Utrzymania i Ochrony Dróg należy w szczególności:

 1. Ochrona pasa drogowego,
 2. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
 3. Koordynacja robót w pasie drogowym,
 4. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 5. Ustalanie warunków technicznych, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą,
 6. Wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 7. Badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 8. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 9. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 10. Zarządzanie kanałami technologicznymi i naliczanie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych,
 11. Opiniowanie projektów organizacji ruchu,
 12. Opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowania remontu, utrzymaniai ochrony oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 13. Przygotowywanie informacji o potrzebie wykonania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 14. Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 15. Dokonywanie i analiza okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. Współpraca z Policją i innymi organami w sprawach organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych,
 17. Opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasów dróg powiatowych,
 18. Uzgadnianie lokalizacji i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
 19. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.

 

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 08:51:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 08:51:55
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2016 08:18:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie