Zespół Inwestycji i Zamówień Publicznych


Zespół Inwestycji i Zamówień Publicznych
pok. nr: 105, 106, 107
Kierownik Zespołu - mgr inż. Katarzyna Krześniak

tel. 48- 38-15-061, 48-36-55-801 - wew. 233

e-mail: inwestycje@pzdp.radom.pl

Do zadań Zespołu Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień  publicznych o wartości poniżej progów, od których uzależniony jest obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania, prowadzenia i realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 5. umieszczanie informacji w BIP;
 6. przygotowywanie procesu inwestycyjnego budowy lub przebudowy dróg powiatowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 7. prowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
 8. zlecania wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 9. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych budowy, przebudowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 11. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych;
 12. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 13. sporządzanie informacji o drogach powiatowych i obiektach mostowych zlokalizowanych w ich ciągach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 14. przekazywanie informacji do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przebiegu nowo wybudowanego kanału technologicznego;
 15. utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 16. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, jak np. wycinka drzew;
 17. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 18. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 19. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 20. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zadań zleconych przez Zarząd Dróg;
 21. obsługa informatyczna Zarządu Dróg;
 22. instalowanie, testowanie, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego;
 23. planowanie, wdrażanie i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski , w dniu:  22‑09‑2016 08:30:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 08:30:38
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2021 11:36:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie