Informacja publiczna


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej Rozporządzenia informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych z siedzibą w Radomiu pod adresem: ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod numerem telefonu 048 381 50 60 w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych lub pod adresem email: iod@pzdp.radom.pl

3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu przetwarza dane osobowe w następujących celach:

3.1 w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia );

3.2  w przypadku realizacji zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych  (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. Rozporządzenia);

3.3 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w związku z  prowadzeniem działalności jako  jednostki organizacyjnej Powiatu Radomskiego i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

3.4 dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

3.5 wewnętrznych celów administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) Starostwo Powiatowe w Radomiu;

b) podmioty organizacyjne Starostwa Powiatowego w Radomiu;

c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  na podstawie zawartej z PZDP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

a)  w zakresie realizacji zawartej z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w związku z prowadzeniem działalności, jako  jednostki organizacyjnej Powiatu Radomskiego i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PZDP;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

9.  Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywania spraw oraz zawierania i realizacji umów. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z PZDP.

 

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w w/w ustawie.

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, następuje poprzez ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu oraz wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, w szczególności na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Obowiązujące przepisy nie określają wymogów formalnych wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Zgodnie z ustawą, prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z uwzględnieniem ograniczeń:

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Natomiast we wniosku o udostępnianie informacji przetworzonej należy wskazać interes publiczny, w jakim udostępnienie informacji z danego zakresu jest szczególnie istotne.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać w siedzibie jednostki, w pok. 104 lub przesyłać na adres: PZDP w Radomiu, ul. Graniczna 24 albo droga elektroniczną: pzdp@tlen.pl 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, na którą służy wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie, jednak jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ustawy).

Wzór przykładowego wniosku do pobrania.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

27‑05‑2016 08:26:50
Dokumenty:
Plik pdf wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
27‑05‑2016 08:27:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o ponowne udostępnienie informacji publicznej .pdf
17‑10‑2016 11:15:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
814KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  27‑05‑2016 08:11:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  27‑05‑2016 08:11:20
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2018 11:39:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie