Informacja publiczna


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

  1. W Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z dnia 2016r., poz. 922 z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych z siedzibą przy ulicy Granicznej 24 jest Dyrektor.
  3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2016r., poz. 922 z późn. zm.), w celach realizacji zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych określonych przepisami prawa.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w w/w ustawie.

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, następuje poprzez ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu oraz wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, w szczególności na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Obowiązujące przepisy nie określają wymogów formalnych wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Zgodnie z ustawą, prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z uwzględnieniem ograniczeń:

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Natomiast we wniosku o udostępnianie informacji przetworzonej należy wskazać interes publiczny, w jakim udostępnienie informacji z danego zakresu jest szczególnie istotne.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać w siedzibie jednostki, w pok. 104 lub przesyłać na adres: PZDP w Radomiu, ul. Graniczna 24 albo droga elektroniczną: pzdp@tlen.pl 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, na którą służy wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie, jednak jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ustawy).

Wzór przykładowego wniosku do pobrania.

 

 

 

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

27‑05‑2016 08:26:50
Dokumenty:
Plik pdf wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
27‑05‑2016 08:27:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o ponowne udostępnienie informacji publicznej .pdf
17‑10‑2016 11:15:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
814KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  27‑05‑2016 08:11:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  27‑05‑2016 08:11:20
Data ostatniej aktualizacji:
26‑10‑2016 08:55:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie