Zespół Administracyjny


Zespół Administracyjny
pok. Nr 104

tel. 48- 38-15-063, 48-36-55-801 wew. 231

e-mail: sekretariat@pzdp.radom.pl

 

Do zadań Zespołu Administracyjnego należy: 

W zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych:

 1. Ewidencja przepisów wewnętrznych jednostki i wniosków składanych na Zarząd Powiatu,
 2. Opracowywanie projektów regulaminów i projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących prawidłowej organizacji i funkcjonowania Zarządu Dróg,
 3. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji,
 4. Prowadzenie rejestrów zarządzeń Dyrektora, porozumień, upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora,
 5. Prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych prowadzonych w Zarządzie Dróg oraz zbioru kopii protokołów z tych kontroli,
 6. Koordynacja systemu kontroli zarządczej oraz ocena występujących obszarów ryzyka i składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Zarządu Dróg,
 7. Prowadzenie postępowań w sprawach dostępu do informacji publicznej,
 8. Prowadzenie postępowań przedsądowych w sprawach związanych z roszczeniami odszkodowawczymi dochodzonymi od Zarządu Dróg oraz przedsądowe dochodzenie roszczeń na rzecz Zarządu Dróg we współpracy z radcą prawnym
 9. Koordynowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 10. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (z wyłączeniem zbiorów danych wrażliwych).
 11. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 12. Obsługa skrzynki elektronicznej jednostki oraz umieszczanie informacji na BIP,
 13. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją urządzeń, wyposażenia i pomieszczeń biurowych Zarządu Dróg,
 14. Gospodarowanie środkami rzeczowymi Zarządu Dróg,
 15. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania własnymi środkami transportui rozliczania kierowców,
 16. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (KP, KW, druki spisowe, karty drogowe), delegacji służbowych i rejestr pieczęci,
 17. Sprawozdawczość w zakresie opłaty środowiskowej,
 18. Ubezpieczenia samochodów, dróg oraz nieruchomości,
 19. Obsługa sekretariatu.

W zakresie spraw zatrudnienia i prowadzenie spraw osobowych pracowników Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych:

 1. Kompletowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
 2. Sporządzanie umów o pracę,
 3. Prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 4. Prowadzenie bieżącej ewidencji wynagrodzeń pracowników tym dodatków za wieloletniąpracę oraz nagród jubileuszowych,
 5. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i absencji chorobowych,
 6. Sporządzanie i rozlicznie list obecności pracowników,
 7. Prowadzenie dokumentacji pracowników zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia,
 8. Dokonywanie zgłoszenia i wyrejestrowywania pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanych,
 9. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw osobowych,
 10. Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę,
 11. Przygotowanie i kompletowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
 12. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania oraz zwalniania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych interwencyjnych,

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i stanowiskowych pracowników,
 2. Udział w organizacji szkoleń okresowych kadry kierowniczej,
 3. Wydawanie skierowań na badania,
 4. Prowadzenie okresowego przeglądu warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego, przedstawienie wniosków Dyrektorowi jednostki,
 5. Pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 6. Prowadzenie dokumentacji odzieży roboczej i ochronnej,
 7. Przygotowywanie wniosków o wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży,
 8. Prowadzenie analiz wydatków na poprawę warunków pracy i bhp.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 09:46:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 09:46:52
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2016 08:21:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie